PHÒNG THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐƯỢC CÔNG NHẬN PHÙ HỢP THEO ISO/IEC 17025:2005.

Từ ngày 02/5/2018, Phòng thử nghiệm chất lượng nước thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình thuận (Phòng thử nghiệm) được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 (*) bởi Văn phòng Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ...