Hoàn thành tiếp nhận và phân phối hỗ trợ phục hồi nước sạch và vệ sinh sau thiên tai hạn hán tại tỉnh Bình Thuận do Unicef và Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Trong hai tháng 12/2016 và 01/2017, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) đã thực hiện và hoàn thành việc tiếp nhận, phân phối hỗ trợ phục hồi nước sạch và vệ sinh sau thiên tai hạn hán tại tỉnh Bình Thuận do Unicef tài trợ.