Hội thảo “Quản lý chất thải, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường”

          Cập nhật ngày 04/11/2015
          Ngày 29/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội thảo “Quản lý chất thải, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường” đã được tổ chức. Đây là hội thảo chuyên đề trong chuỗi các hội thảo chuyên đề của Hội thảo Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong khuôn khổ Hội nghị Môi trường Toàn quốc lần thứ IV. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo lập diễn đàn để các nhà quản lý các cấp, các chuyên gia trao đổi, thảo luận, đánh giá về các vấn đề môi trường, các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường lưu vực sông, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại Việt Nam.


Hội thảo “Quản lý chất thải, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường”


          Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe 5 bài báo cáo tham luận của các chuyên gia và cùng nhau trao đổi, thảo luận về hiện trạng, tác động, đề xuất giải pháp đối với công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường lưu vực sông, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường, gồm: “Quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại: Vấn đề đặt ra và định hướng giải quyết”; “Thực trạng ô nhiễm và định hướng phục hồi, làm sống lại hồ, ao, kênh, mương, sông trong các đô thị, khu dân cư”; “Quản lý, xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt đô thị tại Việt Nam - Đề xuất và khuyến nghị”; “Ô nhiễm tồn dư đio-xin, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật: Thực trạng và định hướng xử lý, khắc phục”; “Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”.

          Trong báo cáo về “Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”, Ông Lê Hồng Hải, Văn phòng Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cho biết: trước tình trạng ô nhiễm hiện nay, việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trở thành vấn đề rất thiết thực, quan trọng đối với mỗi người dân. Thông qua các hoạt động truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hành các hành vi vệ sinh và bảo vệ môi trường; tập quán và hành vi vệ sinh của người dân đã được cải thiện, môi trường nông thôn đang thay đổi.

          Tiếp đó, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến như cần tăng cường quản lý, xử lý, thu gom chất thải nguy hại tại các địa phương, cải tiến mô hình, trao nhiều quyền hơn cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại các địa phương; nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường,…

          Thông qua Hội thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thu nhận được nhiều ý kiến quý báu của các chuyên gia giúp công tác quản lý môi trường của Việt Nam từng bước được nâng cao hơn nữa.Trích nguồn: Website Trung tâm quốc gia Nước sạch và VSMTNT
http://ns.mard.gov.vn