PHÒNG THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐƯỢC CÔNG NHẬN PHÙ HỢP THEO ISO/IEC 17025:2005.

          Cập nhật ngày 21/5/2018
          Từ ngày 02/5/2018, Phòng thử nghiệm chất lượng nước thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình thuận (Phòng thử nghiệm) được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 (*) bởi Văn phòng Chất lượng- Bộ Khoa học và Công nghệ.

          Theo quyết định công nhận, Phòng thử nghiệm mang số hiệu VILAS 1104, có hiệu lực công nhận đến ngày 02/5/2021 và trong thời gian được công nhận, Phòng thử nghiệm chịu sự giám sát mỗi năm một lần bởi một trong những đơn vị có đủ chức năng trong lĩnh vực đánh giá-công nhận Phòng thử nghiệm.


Khu vực phân tích các chỉ tiêu hóa-lý của Phòng thử nghiệm.


          Lĩnh vực được công nhận của Phòng thử nghiệm là “Hóa”; sản phẩm được thử là nước mặt, nước ngầm, nước ăn uống, nước sinh hoạt, nước vòi; tổng số phép thử được công nhận là 13 phép thử, bao gồm:

          - Xác định pH;

          - Xác định Độ màu;

          - Xác định hàm lượng tổng Canxi và Magiê;

          - Xác định hàm lượng Clorua;

          - Xác định chỉ số Pemanganat;

          - Xác định hàm lượng Florua;

          - Xác định hàm lượng Nitrat;

          - Xác định hàm lượng Nitrit;

          - Xác định hàm lượng Sắt tổng số;

          - Xác định hàm lượng Mangan;

          - Xác định hàm lượng Natri và Kali;

          - Xác định hàm lượng Đồng;

          - Xác định hàm lượng Kẽm;

          (Chi tiết 13 phép thử được công nhận có đính kèm)

          Ngoài 13 phép thử được công nhận nêu trên, Phòng thử nghiệm Trung tâm còn có năng lực phân tích 12 chỉ tiêu khác nữa là: Độ đục, Amoni, Sunfat, Asen, Clo dư, Niken, Thủy ngân, Selen, Mùi vị, TDS, Coliform tổng số, Coliform chịu nhiệt hay E.coli (trong đó, chỉ tiêu Coliform tổng số và chỉ tiêu Coliform chịu nhiệt hay E.coli thuộc nhóm chỉ tiêu vi sinh).

          Hiện nay, Phòng thử nghiệm chủ yếu phục vụ công tác kiểm tra chất lượng mẫu nước sinh hoạt nội bộ từ các công trình cấp nước tập trung (CTCN) do Trung tâm quản lý. Ngoài ra, hàng năm còn thực hiện kiểm tra xác suất mẫu nước sinh hoạt nhỏ lẻ của các hộ dân trong toàn tỉnh để phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo số liệu Bộ chỉ số theo dõi- đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường; đồng thời, phục vụ công tác thẩm định Tiểu tiêu chí 17.1 về Môi trường và An toàn thực phẩm thuộc Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới.

          Trường hợp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm tra chất lượng mẫu nước (nước mặt, nước ngầm, nước ăn uống, nước sinh hoạt, nước vòi) thì có thể gửi mẫu nước về Phòng thử nghiệm chất lượng nước- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình thuận (số 61 đường Cao Thắng, phường Bình Hưng, thành phố Phan thiết, tỉnh Bình Thuận).

          Chi phí thử nghiệm mẫu nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập. Theo đó, chi phí trung bình để phân tích một chỉ tiêu của mẫu nước sinh hoạt trong khoảng từ 14.000 đồng đến 112.000 đồng/chỉ tiêu. Tổng chi phí để phân tích một mẫu nước sinh hoạt hộ gia đình sử dụng nước từ công trình cấp nước nhỏ lẻ là 892.000 đồng.

          Phòng thử nghiệm chất lượng nước của Trung tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư và đưa vào hoạt động chính thức từ tháng 8/2008. Từ năm 2015, Phòng thử nghiệm tiếp tục được đầu tư về kinh phí, nâng cấp trang thiết bị từ nguồn vốn hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (Ministry of Foreign Affairs and Trade of Australia-DFAT). Nhân sự làm việc tại Phòng thử nghiệm hiện nay có 05 người, gồm: 01 phụ trách chung, 01 quản lý chất lượng, 01 quản lý kỹ thuật và 02 nhân viên thử nghiệm.

          (*) ISO/IEC 17025 (phiên bản mới nhất hiện nay là ISO/IEC 17025:2005) có tên gọi đầy đủ là Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories). ISO/IEC 17025:2005 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO (International Organization for Standardization) ban hành.
Tin bài: Khánh Nhân.

Hình ảnh: Xuân Thanh.