Kế hoạch tăng cường năng lực chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tỉnh Bình Thuận năm 2018.

Ngày 08/8/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch tăng cường năng lực Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tỉnh Bình Thuận năm 2018 (Kế hoạch số 52/KH-SNN ngày 08/8/2018) với tổng kính phí thực hiện là 430.940.000 đồng. Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tại tỉnh Bình Thuận...