Giới Thiệu.
   - Tên Trung tâm:

       TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN BÌNH THUẬN

   - Địa chỉ: 61, Cao Thắng-P.Bình Hưng-Tp.Phan Thiết-Bình Thuận
   - Điện thoại:  0252.3821775-3828278-3834485
   - Fax:              0252.3821775-3827819
   - Website:      nuocnongthonbinhthuan.vn
   - Email:          ttn@snnptnt.binhthuan.gov.vn
   - Giám đốc:    LÝ HỮU PHƯỚC
Chức năng nhiệm vụ được giao:

Đơn vị được thành lập từ tháng 01/1987 với tên gọi: Chương trình Nước/ UNICEF. Tháng 10/1991 đổi tên là Chương trình Nước sinh hoạt Nông thôn tỉnh Bình Thuận. Tháng 07/1997 đổi tên là Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Nông thôn tỉnh Bình Thuận. Ngày 23/03/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có Quyết định số: 845/QĐ-UBND V/v: đổi tên Trung tâm Nước Sinh họat và VSMTNT tỉnh Bình Thuận thành Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Bình Thuận. Ngày 26/10/2016 Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận có quyết định số 2006/QĐ-SNN ban hành bản Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận.

   Quyết định số 2008/QĐ-SNN ngày 26/10/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận. (Tải về)

Phương thức hoạt động:

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức, nhân sự:

Tổng số CBVC: 219 người, gồm 193 nam và 26 nữ.

Cơ cấu tổ chức:

       + Ban Giám đốc:   03 người
       + Phòng Kế hoạch - Tài chính:   08 người
       + Phòng Tổng Hợp - Tổ chức - Hành chính:   20 người
       + Phòng Quản lý kỹ thuật và Xây dựng công trình:  12 người       
       + Phòng Quản lý Cấp nước:   171 người
       (Bao gồm các Trạm Cấp nước khu vực và các Cụm cấp nước/Hệ thống nước trực thuộc).
       + Đội Thi công:   05 người.
       + Ban Quản lý Dự án đần tư xây dựng công trình (hoạt động kiêm nhiệm).
Trình độ chuyên môn:

       + Thạc sỹ: 06 người
       + Đại học: 97 người
       + Cao đẳng: 20 người
       + Trung cấp: 40 người
       + Công nhân kỹ thuật, phục vụ : 56 người
Tổ chức Đảng và các Đoàn thể:

Trung tâm có 01 Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT với 45 Đảng viên; 01 CĐCS trực thuộc Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT gồm 05 Tổ công đoàn với 212 đoàn viên và 01 Chi đoàn Thanh niên trực thuộc Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT với 50 đoàn viên.