Thông báo
          Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ

VB 53 - 05-05-2020 - NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI
VB 2753 - 28-07-2020 - TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 53 VỀ QUY ĐỊNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI