Giải đáp.
Chủ đề:Gửi kiến nghịNội dung câu hỏi

 

Người gửi:

Phạm Ngọc Hòa

Địa chỉ:

Minh Hòa, Hàm Minh, Hàm Thuận Nam
Nội dung trả lời
Người trả lời:

Nguyễn Khánh Nhân

Chức vụ:

Chuyên viên

Bộ Phận:

Phòng Tổng Hợp - Tổ chức - Hành chính