Giải đáp.
Chủ đề:Kiểm tra chất lượng nước giếng.Nội dung câu hỏi

 

Người gửi:

Nguyễn hữu Tuấn

Địa chỉ:

Thuận Quý, Hàm Thuận Nam, BT
Nội dung trả lời


BM02-PTN-QT03-NANG LUC THU NGHIEM-2017.doc


Người trả lời:

Nguyễn Khánh Nhân

Chức vụ:

Chuyên viên

Bộ Phận:

Phòng Tổng Hợp - Tổ chức - Hành chính