Giải đáp.
Chủ đề:hỏi giá nước năm 2001Nội dung câu hỏi

 

Người gửi:

Phạm Thị Giang

Địa chỉ:

Văn phòng HĐND & UBND huyện
Nội dung trả lời
Người trả lời:

Nguyễn Khánh Nhân

Chức vụ:

Chuyên viên

Bộ Phận:

Phòng Tổng Hợp - Tổ chức - Hành chính