Giải đáp.
Chủ đề:tra cứu sử dụng nướcNội dung câu hỏi

 

Người gửi:

Trần Ngọc Tuấn

Địa chỉ:

Thôn 1 - Hàm Liêm - Hàm Thuận Bắc
Nội dung trả lời
Người trả lời:

Nguyễn Khánh Nhân

Chức vụ:

Chuyên viên

Bộ Phận:

Phòng Tổng Hợp - Tổ chức - Hành chính