Giải đáp.
Chủ đề:Đăng kí Sử dụng nước sạchNội dung câu hỏi

 

Người gửi:

Nguyễn Tấn Huynh

Địa chỉ:

Kp2-tt Tân Nghĩa -Hàm Tân - Bình Thuận
Nội dung trả lời
Người trả lời:

Nguyễn Khánh Nhân

Chức vụ:

Chuyên viên

Bộ Phận:

Phòng Tổng Hợp - Tổ chức - Hành chính