Giới thiệu

Phòng thử nghiệm chất lượng nước thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận (Trung tâm) được thành lập từ tháng 8/2009, có nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện công tác thử nghiệm, kiểm tra chất lượng nước từ các công trình cấp nước tập trung do Trung tâm quản lý định kỳ hàng tuần, hàng tháng hay đột xuất theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 (QCVN 01:2009/BYT) và Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 (QCVN 02:2009/BYT); ngoài ra còn có thể đáp ứng nhu cầu thử nghiệm mẫu nước mặt, nước ngầm, nước vòi, nước ăn uống và sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn Tỉnh theo Bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm tại Quyết định số 2008/QĐ-SNN ngày 26/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận.

Tháng 05/2015, được sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) và sự hỗ trợ của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Phòng thử nghiệm được trang bị và đưa vào sử dụng 01 máy quang phổ hấp thụ nguyên tử và 01 máy quang phổ khả kiến.

Ngày 02/05/2018, Văn phòng Công nhận Chất lượng công nhận hệ thống quản lý chất lượng của Phòng Thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025: 2005 và cấp chứng chỉ VILAS cho 13 thông số phân tích thuộc lĩnh vực hóa học và chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 theo quyết định công nhận số 780.2019/QĐ-VPCNCL ngày 22 tháng 10 năm 2019.

Ngày 02/8/2018 Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 2167/TĐC-HCHQ cho Phòng thử nghiệm chất lượng nước thuộc Trung tâm với hoạt động thử nghiệm đa ngành trong lĩnh vực Hóa học.

Thiết bị

Một số hình ảnh