ĐỀ ÁN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2020

         Phụ lục 1.1 Địa bàn thực hiện đề án VSMTNT tỉnh Bình Thuận đến năm 2020
Phụ lục 1.2 Chi tiết các sông chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Phụ lục 1.3 Chi tiết hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bình Thuận
Phụ lục 1.4 Tổng hợp hiện trạng công trình thủy lợi Tỉnh
Phụ lục 2.1 Hiện trạng nhà vệ sinh hộ gia đình đến cuối năm 2013
Phụ lục 2.2 Hiện trạng công trình xử lý chất thải sinh hoạt khu vực nông thôn tỉnh Bình Thuận năm 2012
Phụ lục 2.3 Kết quả đầu tư vốn hỗ trợ xây dựng mô hin2nh nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lý chất thải sinh hoạt, công trình vệ sinh khu vực nông thôn tỉnh Bình Thuận từ năm 2010 đến 2013
Phụ lục 2.4 Hiện trạng chuồng trại chăn nuôi gia súc hộ gia đình năm 2013
Phụ lục 2.5 Kết quả đầu tư vốn xây dựng xử lý chất thải chăn nuôi đến năm 2012
Phụ lục 2.6 Hiện trạng công trình cấp nước và vệ sinh trường học đến năm 2012
Phụ lục 2.7 Kết quả đầu tư xây dựng công trình cấp nước và nhà vệ sinh trường học từ 2010 - 2013
Phụ lục 2.8 Hiện trạng công trình cấp nước và nhà vệ sinh trạm y tế khu vực nông thôn đến năm 2013
Phụ lục 2.9 Kết quả đầu tư xây dựng công trình cấp nước và nhà vệ sinh trạm y tế từ năm 2010 - 2013
Phụ lục 3.1 Dự báo phát triển hệ thống trường mầm non (điểm trường chính) khu vực nông thôn tỉnh Bình Thuận đến 2015 và 2020
Phụ lục 3.2 Dự báo phát triển hệ thống trường tiểu học (điểm trường chính) khu vực nông thôn tỉnh Bình Thuận đến 2015 và 2020
Phụ lục 3.3 Dự báo phát triển hệ thống trường trung học cơ sở (điểm trường chính) khu vực nông thôn tỉnh Bình Thuận đến 2015 và 2020
Phụ lục 3.5 Dự báo phát triển mạng lưới bệnh viện công lập tuyến huyện đến 2020
Phụ lục 3.6 Dự báo phát triển hệ thống trạm y tế khu vực nông thôn đến 2020
Phụ lục 3.7 Quy hoạch mạng lưới bệnh viện ngoài công lập khu vực nông thôn đến 2020
Phụ lục 4.1 Chất lượng công trình nhà tiêu tự hoại và thấm dội
Phụ lục 4.2.1 QĐ 2762 của UBND Tỉnh thiết kế mẫu và dự toán nhà tiêu
Phụ lục 4.2.2 Thiết kế mẫu nhà vệ sinh tự hoại hộ gia đình
Phụ lục 4.2.2 Thiết kế mẫu nhà vệ sinh tự hoại hộ gia đình
Phụ lục 4.2.2 Thiết kế mẫu nhà vệ sinh thắm dội hộ gia đình
Phụ lục 4.2.2 Thiết kế mẫu nhà vệ sinh thắm dội hộ gia đình
Phụ lục 4.3 Nhu cầu vốn và phân kỳ đầu tư nhà vệ sinh đến 2020
Phụ lục 4.4 Công tác quản lý sử dụng nhà tiêu tự hoại và thấm dội
Phụ lục 4.5 Yêu cầu kỹ thuật chất lượng và hiệu quả công trình xử lý chất thải chăn nuôi hộ gia đình
Phụ lục 4.6.1 Dự toán hầm Biogas
Phụ lục 4.6.1 Mô hình thiết kế bể Biogas
Phụ lục 4.6.3 Dự toán kinh phí mô hình đệm lót sinh học
Phụ lục 4.7 Nhu cầu vốn và phân kỳ đầu tư xử lý chất thải chăn nuôi
Phụ lục 4.8 Công tác quản lý sử dụng công trình xử lý chất thải chăn nuôi
Phụ lục 4.9 Chất lượng công trình nhà vệ sinh trường học
Phụ lục 4.10.1 Dự toán công trình nhà vệ sinh trường mẫu giáo
Phụ lục 4.10.1 Mô hình thiết kế nhà vệ sinh trường mẫu giáo
Phụ lục 4.10.2 Dự toán công trình nhà vệ sinh trường tiểu học
Phụ lục 4.10.2 Mô hình thiết kế nhà vệ sinh trường tiểu học
Phụ lục 4.10.3 Dự toán công trình nhà vệ sinh trường trung học cơ sở
Phụ lục 4.10.3 Mô hình thiết kế nhà vệ sinh trường trung học cơ sở
Phụ lục 4.11 Nhu cầu vốn và phân kỳ đầu tư nhà vệ sinh trường học
Phụ lục 4.12 Công tác quản lý công trình nhà vệ sinh trường học
Phụ lục 4.13 Dự toán thiết kế mô hình nhà vệ sinh trạm y tế
Phụ lục 4.13 Thiết kế mẫu nhà vệ sinh trạm y tế
Phụ lục 4.14 Nhu cầu vốn và đầu tư nhà vệ sinh trạm y tế đến 2020
Phụ lục 5 Tổng hợp vốn và phân kỳ đầu tư đến 2020