Đảm bảo cấp nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2021 và phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về đảm bảo cấp nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2021, đồng thời phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận...