Thông báo cúp nước.

- Từ 12h đến 17h ngày 23 tháng 1 năm 2019, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến thuộc nhà máy nước Tân Minh.
- Nguyên nhân:  Nhà máy làm vệ sinh hồ sơ lắng.

  
         Ngày cập nhật : 23/01/2019