Thông báo cúp nước.

- Mất điện toàn nhà máy từ 8 giờ đến 17 giờ, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến
- Nguyên nhân:  Điện lực cắt điện. Dự kiến cấp nước bình thường lúc 18 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2019 (sau khi có điện trở lại).

  
         Ngày cập nhật : 13/06/2019

- Mất điện toàn nhà máy đến 16 giờ, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến
- Nguyên nhân:  Điện lực cắt điện. Dự kiến cấp nước bình thường lúc 17 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2019 (sau khi có điện trở lại).

  
         Ngày cập nhật : 11/06/2019

- Mất điện toàn nhà máy từ 8 giờ đến 17 giờ, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến
- Nguyên nhân:  Điện lực cắt điện. Dự kiến cấp nước bình thường lúc 18 giờ ngày 07 tháng 6 năm 2019 (sau khi có điện trở lại).

  
         Ngày cập nhật : 07/06/2019

- Từ 6 giờ ngày 06/6/2019, tạm ngưng cấp nước do mất điện
- Nguyên nhân:  Điện lực cắt điện. Dự kiến cấp nước bình thường sau khi có điện trở lại.

  
         Ngày cập nhật : 06/06/2019

- Từ 7 giờ ngày 05/6/2019, tạm ngưng cấp nước khu vực thôn Thái Hòa
- Nguyên nhân:  Do sự cố bể ống 73. Dự kiến cấp nước bình thường lúc 18 giờ ngày 05 tháng 6 năm 2019.

  
         Ngày cập nhật : 05/06/2019

- Mất điện toàn nhà máy từ 9 giờ đến 17 giờ, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến
- Nguyên nhân:  Điện lực cúp điện. Dự kiến cấp nước bình thường lúc 18 giờ ngày 03 tháng 6 năm 2019 (Sau khi có điện trở lại).

  
         Ngày cập nhật :