Thông báo cúp nước.

- Từ 8h ngày 29 tháng 01 năm 2018, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến thuộc NMN Hồng Sơn.
- Nguyên nhân:  Vệ sinh bể lắng, dự kiến đến 14h Nhà máy sẽ hoạt động cấp nước trở lại.

  
         Ngày cập nhật : 29/01/2018