Thông báo cúp nước.

- Từ 14h ngày 28 tháng 11 năm 2018, tạm ngưng cấp nước khu vực tuyến ống thuộc khu phố 4 phường Hàm Tiến.
- Nguyên nhân:  Do thi công đường làm ảnh hưởng đến tuyến ống cấp nước.

  
         Ngày cập nhật : 28/11/2018

- Từ 9h ngày 26 tháng 11 năm 2018, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến.
- Nguyên nhân:  Nước lũ về ngập trạm bơm cấp 1, Nhà máy tạm ngưng hoạt động.

  
         Ngày cập nhật : 26/11/2018