Thông báo cúp nước.

- Từ 8h đến 17h ngày 11 tháng 4 năm 2019, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến.
- Nguyên nhân:  Điện lực tạm ngưng cung cấp điện để sửa chữa, bảo trì đường dây.

  
         Ngày cập nhật : 11/04/2019

- Từ 13h đến 17h ngày 9 tháng 4 năm 2019, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến thuộc nhà máy nước Tân Minh
- Nguyên nhân:  Tạm ngưng hoạt động để vệ sinh hồ sơ lắng.

  
         Ngày cập nhật : 09/04/2019