Thông tin về chất lượng nước cấp.
Tháng/Năm
Nhà máy nước


Kết quả xét nghiệm nước do Trung Tâm thực hiện

STTCông trình cấp nướcKết quả xét nghiệmNgày nhận mẫu
1 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 03/04/2018
2 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 03/04/2018
3 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 03/04/2018
4 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 11/04/2018
5 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 11/04/2018
6 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 11/04/2018
7 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 03/04/2018
8 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 03/04/2018
9 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 03/04/2018
10 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 11/04/2018
11 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 11/04/2018
12 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 11/04/2018
13 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 03/04/2018
14 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 03/04/2018
15 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 03/04/2018
16 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 11/04/2018
17 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 11/04/2018
18 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 11/04/2018
19 Tân Nghĩa - Hàm Tân Chi tiết 03/04/2018
20 Tân Nghĩa - Hàm Tân Chi tiết 03/04/2018
21 Tân Nghĩa - Hàm Tân Chi tiết 03/04/2018
22 Tân Nghĩa - Hàm Tân Chi tiết 11/04/2018
23 Tân Nghĩa - Hàm Tân Chi tiết 11/04/2018
24 Tân Nghĩa - Hàm Tân Chi tiết 11/04/2018
25 Thuận Bắc Chi tiết 03/04/2018
26 Thuận Bắc Chi tiết 03/04/2018
27 Thuận Bắc Chi tiết 03/04/2018
28 Thuận Bắc Chi tiết 11/04/2018
29 Thuận Bắc Chi tiết 11/04/2018
30 Thuận Bắc Chi tiết 11/04/2018
12Kết quả xét nghiệm nước do Đơn vị khác thực hiện