Thông tin về chất lượng nước cấp.
Tháng/Năm
Nhà máy nước


Kết quả xét nghiệm nước do Trung Tâm thực hiện

STTCông trình cấp nướcKết quả xét nghiệmNgày nhận mẫu
1 Ba Bàu Chi tiết 03/07/2019
2 Ba Bàu Chi tiết 03/07/2019
3 Ba Bàu Chi tiết 03/07/2019
4 Hàm Mỹ Chi tiết 03/07/2019
5 Hàm Mỹ Chi tiết 03/07/2019
6 Hàm Mỹ Chi tiết 03/07/2019
7 Măng Tố Chi tiết 03/07/2019
8 Măng Tố Chi tiết 03/07/2019
9 Măng Tố Chi tiết 03/07/2019
10 Tân Nghĩa Chi tiết 03/07/2019
11 Tân Nghĩa Chi tiết 03/07/2019
12 Tân Nghĩa Chi tiết 03/07/2019
13 Thiện Nghiệp Chi tiết 04/07/2019
14 Thuận Bắc Chi tiết 03/07/2019
15 Thuận Bắc Chi tiết 03/07/2019
16 Thuận Bắc Chi tiết 03/07/2019
17 Thuận Nam Chi tiết 03/07/2019
18 Thuận Nam Chi tiết 03/07/2019
19 Thuận Nam Chi tiết 03/07/2019
20 Võ Xu Chi tiết 03/07/2019
21 Võ Xu Chi tiết 03/07/2019
22 Võ Xu Chi tiết 03/07/2019Kết quả xét nghiệm nước do Đơn vị khác thực hiện