Thông tin về chất lượng nước cấp.
Tháng/Năm
Nhà máy nước


Kết quả xét nghiệm nước do Trung Tâm thực hiện

STTCông trình cấp nướcKết quả xét nghiệmNgày nhận mẫu
1 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 05/09/2018
2 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 05/09/2018
3 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 05/09/2018
4 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 11/09/2018
5 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 11/09/2018
6 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 11/09/2018
7 Đức Bình - Lạc Tánh Chi tiết 18/09/2018
8 Đức Bình - Lạc Tánh Chi tiết 18/09/2018
9 Đức Bình - Lạc Tánh Chi tiết 18/09/2018
10 Đức Phú - Võ Xu Chi tiết 18/09/2018
11 Đức Phú - Võ Xu Chi tiết 18/09/2018
12 Đức Phú - Võ Xu Chi tiết 18/09/2018
13 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 05/09/2018
14 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 05/09/2018
15 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 05/09/2018
16 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 11/09/2018
17 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 11/09/2018
18 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 11/09/2018
19 La Ngâu - Tà Pao Chi tiết 18/09/2018
20 La Ngâu - Tà Pao Chi tiết 18/09/2018
21 La Ngâu - Tà Pao Chi tiết 18/09/2018
22 Lạc Tánh Chi tiết 18/09/2018
23 Lạc Tánh Chi tiết 18/09/2018
24 Lạc Tánh Chi tiết 18/09/2018
25 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 05/09/2018
26 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 05/09/2018
27 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 05/09/2018
28 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 11/09/2018
29 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 11/09/2018
30 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 11/09/2018
123Kết quả xét nghiệm nước do Đơn vị khác thực hiện