Thông tin về chất lượng nước cấp.
Tháng/Năm
Nhà máy nước


Kết quả xét nghiệm nước do Trung Tâm thực hiện

STTCông trình cấp nướcKết quả xét nghiệmNgày nhận mẫu
1 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 09/01/2019
2 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 09/01/2019
3 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 09/01/2019
4 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 16/01/2019
5 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 16/01/2019
6 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 16/01/2019
7 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 09/01/2019
8 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 09/01/2019
9 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 09/01/2019
10 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 16/01/2019
11 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 16/01/2019
12 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 16/01/2019
13 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 09/01/2019
14 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 09/01/2019
15 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 09/01/2019
16 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 16/01/2019
17 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 16/01/2019
18 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 16/01/2019
19 Tân Nghĩa - Hàm Tân Chi tiết 09/01/2019
20 Tân Nghĩa - Hàm Tân Chi tiết 09/01/2019
21 Tân Nghĩa - Hàm Tân Chi tiết 09/01/2019
22 Tân Nghĩa - Hàm Tân Chi tiết 16/01/2019
23 Tân Nghĩa - Hàm Tân Chi tiết 16/01/2019
24 Tân Nghĩa - Hàm Tân Chi tiết 16/01/2019
25 Thuận Bắc Chi tiết 09/01/2019
26 Thuận Bắc Chi tiết 09/01/2019
27 Thuận Bắc Chi tiết 09/01/2019
28 Thuận Bắc Chi tiết 16/01/2019
29 Thuận Bắc Chi tiết 16/01/2019
30 Thuận Bắc Chi tiết 16/01/2019
12Kết quả xét nghiệm nước do Đơn vị khác thực hiện