Thông tin về chất lượng nước cấp.
Tháng/Năm
Nhà máy nước


Kết quả xét nghiệm nước do Trung Tâm thực hiện

STTCông trình cấp nướcKết quả xét nghiệmNgày nhận mẫu
1 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 06/11/2018
2 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 06/11/2018
3 Ba Bàu - Thạnh Cần Chi tiết 06/11/2018
4 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 06/11/2018
5 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 06/11/2018
6 Hàm Mỹ - Nam Phan Chi tiết 06/11/2018
7 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 06/11/2018
8 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 06/11/2018
9 Măng Tố - Tà Pao Chi tiết 06/11/2018
10 Tân Nghĩa - Hàm Tân Chi tiết 06/11/2018
11 Tân Nghĩa - Hàm Tân Chi tiết 06/11/2018
12 Tân Nghĩa - Hàm Tân Chi tiết 06/11/2018
13 Thuận Bắc Chi tiết 06/11/2018
14 Thuận Bắc Chi tiết 06/11/2018
15 Thuận Bắc Chi tiết 06/11/2018
16 Thuận Nam - Nam Phan Chi tiết 06/11/2018
17 Thuận Nam - Nam Phan Chi tiết 06/11/2018
18 Thuận Nam - Nam Phan Chi tiết 06/11/2018
19 Võ Xu Chi tiết 06/11/2018
20 Võ Xu Chi tiết 06/11/2018
21 Võ Xu Chi tiết 06/11/2018Kết quả xét nghiệm nước do Đơn vị khác thực hiện