ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC, THỂ CHẾ HOẠT ĐỘNG BỀN VỮNG CỦA TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH BÌNH THUẬN

         Phụ lục 2.1 Chi tiết các sông chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Phụ lục 2.2 Diễn biến dân số từ năm 2006 đến năm 2014 và cơ cấu dân số năm 2014
Phụ lục 2.3 Các thôn, xã đặc biệt khó khăn và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
Phụ lục 2.4 Dân số trung bình vùng nông thôn từ năm 2006-2014
Phụ lục 2.5 Diễn biến GRDP theo giá hiện hành từ năm 2006-2015
Phụ lục 3.1 Công trình cấp nước phân tán nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2015
Phụ lục 3.2 Hiện trạng công trình cấp nước tập trung nông thôn tỉnh Bình Thuận tính đến 31/12/2015
Phụ lục 3.3 Danh mục các công trình cấp nước tập trung nông thôn đang thi công.
Phụ lục 3.4 Danh mục các công trình cấp nước tập trung nông thôn đang chuẩn bị đầu tư.
Phụ lục 3.5 Kết quả thực hiện mục tiêu cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Bình Thuận từ năm 2006 đến 2015.
Phụ lục 3.6 Kết quả thực hiện các nguồn vốn thuộc lĩnh vực cấp nước nông thôn từ năm 2006-2015.
Phụ lục 3.7 Kết quả đầu tư, nâng cấp công trình cấp nước phân tán từ năm 2012-2015.
Phụ lục 3.8 Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư nâng cấp mở rộng công trình cấp nước nông thôn giai đoạn 2016-2020.
Phụ lục 4.1 Phân bổ lao động và chât lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2006-2010 và 2011-2015.
Phụ lục 4.2 Công tác đào tạo, tập huấn và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Phụ lục 4.3 Hiện trạng công trình cấp nước tập trung do Trung tâm quản lý tính đến 31/12/2015.
Phụ lục 4.4 Kết quả thực hiện cấp nước giai đoạn 2006-2010 và 2015-2020.
Phụ lục 4.5 Danh mục các chỉ tiêu xét nghiệm tại phòng xét nghiệm chất lượng nước của Trung Tâm.
Phụ lục 4.6 Kết quả thu - chi tài chính giai đoạn 2006-2010 và 2011-2015
Phụ lục 4.7 Kết quả tham gia sáng kiến, cải tiến và Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tính từ năm 2008-2015
Phụ lục 5.1 Kế hoạch cấp nước giai đoạn 2016-2020
Phụ lục 5.2 Kế hoạch sản xuất - dịch vụ giai đoạn 2016-2020
Phụ lục 5.3 Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020
Phụ lục 5.4 Kế hoạch năng sức lao động và thu nhập của VCLĐ giai đoạn 2016-2020.
Phụ lục 5.5 Danh mục dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng công trình cấp nước tập trung do Trung tâm thực hiện giai đoạn 2016-2020.
Phụ lục 5.6 Danh mục dự án các công trình cấp nước tập trung sau năm 2020 do Trung tâm thực hiện.
Phụ lục 5.7 Danh mục và kinh phí đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý bền vững công trình cấp nước tập trung giai đoạn 2016-2020