Liên hệ.

Trung tâm Nước Sạch và VSMTNT Bình Thuận
61 Cao Thắng,thành phố Phan Thiết,tỉnh Bình Thuận
Điện thọai:   0252 3834484
E-mail:         ttn@snnptnt.binhthuan.gov.vn
                                           
                                            Website:      nuocnongthonbinhthuan.vn
                                            Mã số thuế:            3400164209
                                            Số tài khoản:          61110000000243
                                            Tại ngân hàng:       NH Đầu tư và phát triển Bình Thuận


 Trạm cấp nước khu vực 1

TT Huyện lỵ Hàm Thuận Bắc:
Xã Thuận Minh-Huyện Hàm Thuận Bắc
Điện thoại: 0252.3865424
E-mail: hthuanBac_nnt@Yahoo.com.vn

Đông Giang:
Xã Đông Giang-Huyện Hàm Thuận Bắc
Điện thoại: 0252.6520519
E-mail: donggiang_nnt@Yahoo.com.vn

Hồng Sơn:
Ngã Ba Gộp-Hồng Sơn-Huyện Hàm Thuận Bắc
Điện thoại: 0252.3624060
E-mail: hongson_nnt@Yahoo.com.vn

Hồng Liêm:
Hồng Liêm-Huyện Hàm Thuận Bắc
Điện thoại: 0252.3863410
E-mail: hongliem_nnt@Yahoo.com.vn

Hồng Thái:
Hồng Thái-Bắc Bình
Điện thoại: 0252.2241757
E-mail: hongthai_nnt@Yahoo.com.vn

Phan Tiến:
Xã Phan Tiến-Bắc Bình
Điện thoại: 0252.2212438
E-mail: phantien_nnt@Yahoo.com.vn

Ngũ Phụng:
Xã Ngũ Phụng-Phú Quí
Điện thoại: 0252.3767878
E-mail: phuqui_nnt@Yahoo.com.vn


Long Hải:
Xã Tam Thanh-Phú Quí
Điện thoại: 0252.3509505
E-mail: phuqui_nnt@Yahoo.com.vn


Đông Tiến:

Xã Đông Tiến-Huyện Hàm Thuận Bắc
Điện thoại: 0252.6511025
E-mail: dongtien_nnt@Yahoo.com.vn

Hàm Phú:
Thôn Phú Sơn-Hàm Phú-Hàm Thuận Bắc
Điện thoại: 0252.3865986
E-mail: hamphu_nnt@Yahoo.com.vn

La Dạ:

Thôn 3-La Dạ-Hàm Thuận Bắc
Điện thoại: 0252.6275758
E-mail: donggiang_nnt@Yahoo.com.vn


Hàm Đức:

SaRa-Hàm Đức-Huyện Hàm Thuận Bắc
Điện thoại: 0252.3626071
E-mail: hamduc_nnt@.com.vn


Phú Long:

Thị trấn Phú Long-Hàm Thuận Bắc
Điện thoại: 0252.3630496
E-mail: phulong_nnt@Yahoo.com.vn

Phan Lâm-Phan Sơn:
Xã Phan Lâm-Phan Sơn-Bắc Bình
Điện thoại: 0252.3601153
E-mail: phLam_phson_nnt@Yahoo.com.vn

Lương Sơn:
Lương Sơn-Bắc Bình
Điện thoại: 0252.3650371
E-mail: luongson_nnt@Yahoo.com.vn

Hồng Phong:
Hồng Chính-Hoà Thắng-Bắc Bình
Điện thoại: 0252.3658596
E-mail:hongphong_nnt@Yahoo.com.vn


  Trạm cấp nước khu vực 2

Tiến lợi:
Tiến Hưng-Tiến Lợi-Phan Thiết
Điện thoại: 0252.3729839
E-mail: tienloi_nnt@Yahoo.com.vn

Hàm Mỹ:
Hàm Mỹ-Hàm Thuận Nam
Điện thoại: 0252.3898240
E-mail: hammy_nnt@Yahoo.com.vn

Hàm Kiệm:
Hàm Kiệm-Hàm Thuận Nam
Điện thoại: 0252.3898355
E-mail:hamkiem_nnt@Yahoo.com.vn

Ba Bàu:
Thôn Ba Bàu-Hàm Thạnh-Hàm Thuận Nam
Điện thoại: 0252.6516667
E-mail: babau_nnt@Yahoo.com.vn

Hàm Thạnh-Hàm Cần:
Xã Hàm Thạnh-Hàm Thuận Nam
Điện thoại:: 0252.3868638
E-mail: hthanh_hcan_nnt@Yahoo.com.vn

Mỹ Thạnh:
Xã Mỹ Thạnh-Hàm Thuận Nam
Điện thoại: 0252.6504391
E-mail: mythanh_nnt@yahoo.com.vn
TT Huyện lỵ Hàm Thuận Nam:
Thị trấn Thuận Nam-Hàm Thuận Nam
Điện thoại: 0252.3869637
E-mail: hthuannam_nnt@Yahoo.com.vn

Thiện nghiệp:
Hàm Tiến-Phan Thiết
Điện thoại: 0252.3847433
E-mail:thiennghiep_nnt@Yahoo.com.vn
Mũi Né:
Mũi Né-Phan Thiết
Điện thoại: 0252.3849283
E-mail: muine_nnt@Yahoo.com.vn

Long Sơn - Suối Nước:
Mũi Né-Phan Thiết
Điện thoại: 0252.3836002
E-mail:muine_nnt@Yahoo.com.vn

Tân Hải:
Xã Tân Tiến-Hàm Tân
Điện thoại: 0252.3874705
E-mail: tanhai_nnt@Yahoo.com.vn


  Trạm cấp nước khu vực 3

La Ngâu:
Xã La Ngâu-Tánh Linh
Điện thoại: 0252.3592068
E-mail: langau_nnt@Yahoo.com.vn

Đức Bình:
Xã Đức Bình-Tánh Linh
Điện thoại: 0252.3580063
E-mail: ducbinh_nnt@Yahoo.com.vn

Sơn Mỹ:
Xã Sơn Mỹ-Hàm Tân
Điện thoại: 0915 786 705
E-mail: sonmy_nnt@Yahoo.com.vn

Tân Hà:
Thôn Đông Thang-Tân Hà-Hàm Tân
Điện thoại: 0252.3876839
E-mail: tanha_nnt@Yahoo.com.vn

Sông Phan:
Thôn Tân Quang-Sông Phan-HàmTân
Điện thoại: 0252.3602176
E-mail: songphan_nnt@Yahoo.com.vn


Tân Nghĩa:
Thị trấn Tân Nghĩa - HàmTân
Điện thoại: 0252.3877688
E-mail: tannghia_nnt@Yahoo.com.vn


Tân Xuân:
Tân Xuân - HàmTân
Điện thoại: 0252.3877688
E-mail: tanxuan_nnt@Yahoo.com.vn

Suối Kiết:
Xã Suối Kiết
Điện thoại: 0252.3587615.
E-mail: suoikiet_nnt@yahoo.com.vn
Võ Xu:

Thôn 8-Võ Xu-Đức Linh
Điện thoại: 0252.3886820
E-mail: voxu_ductai_nnt@Yahoo.com.vn

Đức Tài:
Thôn 8-Võ Xu-Đức Linh
Điện thoại: 0252.3884671
E-mail: voxu_ductai_nnt@Yahoo.com.vn

Đức Phú:
Thôn 5-Võ Xu-Đức Linh
Điện thoại: 0252.6501940
E-mail: voxu_ducphu_nnt@Yahoo.com.vn

Lạc Tánh:

Thị trấn Lạc Tánh-Tánh Linh
Điện thoại: 0252.3880976
E-mail: lactanh_nnt@Yahoo.com.vn

Tân Minh:
Thị trấn Tân Minh- Hàm Tân
Điện thoại: 0252.3878269
E-mail: tanminh_nnt@Yahoo.com.vn


Măng Tố:
Thôn 1-Măng Tố
Điện thoại: 0252.3892979
E-mail: mangto_nnt@yahoo.com.vn

Tân Thắng
Xã Tân Thắng-Hàm Tân
Điện thoại: 0915 786 705.
E-mail: tanthang_nnt@yahoo.com.vn