Thông tin về chất lượng nước cấp.
Tháng/Năm
Nhà máy nước


Kết quả xét nghiệm nước do Trung Tâm thực hiện

STTCông trình cấp nướcKết quả xét nghiệmNgày nhận mẫu
1 Ba Bàu Chi tiết 15/05/2023
2 Đông Giang Chi tiết 08/05/2023
3 Đông Giang Chi tiết 08/05/2023
4 Đông Giang Chi tiết 08/05/2023
5 Đông Tiến Chi tiết 08/05/2023
6 Đông Tiến Chi tiết 08/05/2023
7 Đông Tiến Chi tiết 08/05/2023
8 Đức Phú Chi tiết 15/05/2023
9 Đức Phú Chi tiết 15/05/2023
10 Đức Phú Chi tiết 15/05/2023
11 Hàm Đức Chi tiết 08/05/2023
12 Hàm Đức Chi tiết 08/05/2023
13 Hàm Đức Chi tiết 08/05/2023
14 Hàm Kiệm Chi tiết 15/05/2023
15 Hàm Kiệm Chi tiết 15/05/2023
16 Hàm Kiệm Chi tiết 15/05/2023
17 Hàm Mỹ Chi tiết 15/05/2023
18 Hàm Mỹ Chi tiết 15/05/2023
19 Hàm Mỹ Chi tiết 15/05/2023
20 Hàm Phú Chi tiết 08/05/2023
21 Hàm Phú Chi tiết 08/05/2023
22 Hàm Phú Chi tiết 08/05/2023
23 Hồng Liêm Chi tiết 08/05/2023
24 Hồng Liêm Chi tiết 08/05/2023
25 Hồng Liêm Chi tiết 08/05/2023
26 Hồng Phong Chi tiết 08/05/2023
27 Hồng Phong Chi tiết 08/05/2023
28 Hồng Phong Chi tiết 08/05/2023
29 Hồng Sơn Chi tiết 08/05/2023
30 Hồng Sơn Chi tiết 08/05/2023
123Kết quả xét nghiệm nước do Đơn vị khác thực hiện