Thông tin về chất lượng nước cấp.
Tháng/Năm
Nhà máy nước


Kết quả xét nghiệm nước do Trung Tâm thực hiện

STTCông trình cấp nướcKết quả xét nghiệmNgày nhận mẫu
1 Ba Bàu Chi tiết 01/07/2021
2 Ba Bàu Chi tiết 01/07/2021
3 Ba Bàu Chi tiết 01/07/2021
4 Ba Bàu Chi tiết 07/07/2021
5 Ba Bàu Chi tiết 07/07/2021
6 Ba Bàu Chi tiết 07/07/2021
7 Hàm Kiệm Chi tiết 01/07/2021
8 Hàm Kiệm Chi tiết 01/07/2021
9 Hàm Kiệm Chi tiết 01/07/2021
10 Hàm Kiệm Chi tiết 07/07/2021
11 Hàm Kiệm Chi tiết 07/07/2021
12 Hàm Kiệm Chi tiết 07/07/2021
13 Hàm Mỹ Chi tiết 01/07/2021
14 Hàm Mỹ Chi tiết 01/07/2021
15 Hàm Mỹ Chi tiết 01/07/2021
16 Hàm Mỹ Chi tiết 07/07/2021
17 Hàm Mỹ Chi tiết 07/07/2021
18 Hàm Mỹ Chi tiết 07/07/2021
19 Hồng Sơn Chi tiết 01/07/2021
20 Hồng Sơn Chi tiết 01/07/2021
21 Hồng Sơn Chi tiết 01/07/2021
22 Hồng Sơn Chi tiết 07/07/2021
23 Hồng Sơn Chi tiết 07/07/2021
24 Hồng Sơn Chi tiết 07/07/2021
25 Lương Sơn Chi tiết 01/07/2021
26 Lương Sơn Chi tiết 01/07/2021
27 Lương Sơn Chi tiết 01/07/2021
28 Lương Sơn Chi tiết 07/07/2021
29 Lương Sơn Chi tiết 07/07/2021
30 Lương Sơn Chi tiết 07/07/2021
123Kết quả xét nghiệm nước do Đơn vị khác thực hiện