Thông tin về chất lượng nước cấp.
Tháng/Năm
Nhà máy nước


Kết quả xét nghiệm nước do Trung Tâm thực hiện
Kết quả xét nghiệm nước do Đơn vị khác thực hiện