Thông tin về chất lượng nước cấp.
Tháng/Năm
Nhà máy nước


Kết quả xét nghiệm nước do Trung Tâm thực hiện

STTCông trình cấp nướcKết quả xét nghiệmNgày nhận mẫu
1 Ba Bàu Chi tiết 03/09/2020
2 Ba Bàu Chi tiết 03/09/2020
3 Ba Bàu Chi tiết 03/09/2020
4 Ba Bàu Chi tiết 09/09/2020
5 Ba Bàu Chi tiết 09/09/2020
6 Ba Bàu Chi tiết 09/09/2020
7 Hàm Kiệm Chi tiết 03/09/2020
8 Hàm Kiệm Chi tiết 03/09/2020
9 Hàm Kiệm Chi tiết 03/09/2020
10 Hàm Kiệm Chi tiết 09/09/2020
11 Hàm Kiệm Chi tiết 09/09/2020
12 Hàm Kiệm Chi tiết 09/09/2020
13 Hàm Mỹ Chi tiết 03/09/2020
14 Hàm Mỹ Chi tiết 03/09/2020
15 Hàm Mỹ Chi tiết 03/09/2020
16 Hàm Mỹ Chi tiết 09/09/2020
17 Hàm Mỹ Chi tiết 09/09/2020
18 Hàm Mỹ Chi tiết 09/09/2020
19 Hồng Sơn Chi tiết 03/09/2020
20 Hồng Sơn Chi tiết 03/09/2020
21 Hồng Sơn Chi tiết 03/09/2020
22 Hồng Sơn Chi tiết 09/09/2020
23 Hồng Sơn Chi tiết 09/09/2020
24 Hồng Sơn Chi tiết 09/09/2020
25 Lương Sơn Chi tiết 03/09/2020
26 Lương Sơn Chi tiết 03/09/2020
27 Lương Sơn Chi tiết 03/09/2020
28 Lương Sơn Chi tiết 09/09/2020
29 Lương Sơn Chi tiết 09/09/2020
30 Lương Sơn Chi tiết 09/09/2020
123Kết quả xét nghiệm nước do Đơn vị khác thực hiện