Hoạt động.
Quyết định số 2008/QĐ-SNN ngày 26/10/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận


          Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Kế hoạch được phê duyệt;          Tổ chức thi công, quản lý, khai thác và sử dụng các công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Trung tâm làm chủ đầu tư;          Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ xây dựng các mô hình mẫu về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để áp dụng và phổ biến rộng rãi cho từng địa bàn nông thôn trong tỉnh. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền việc sử dụng nguồn nước sạch an toàn và bảo đảm vệ sinh môi trường ở nông thôn;          Tổ chức quản lý và vận hành khai thác toàn bộ các hệ thống cấp nước nông thôn thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế các huyện, thành phố, thị xã và chính quyền, đoàn thể các địa phương tổ chức mạng lưới duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa; bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ chuyên môn và cộng đồng về nghiệp vụ và kỹ thuật trong lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;          Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất xây dựng các chính sách, cơ chế hoạt động phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của tỉnh nhằm đạt mục tiêu và hiệu quả trong lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;          Thực hiện việc lồng ghép giữa chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do các tổ chức quốc tế tài trợ cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với các chương trình kinh tế xã hội của các ngành và đoàn thể có liên quan trên địa bàn nông thôn toàn tỉnh;          Thực hiện mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tranh thủ các nguồn vốn tài trợ nhằm đầu tư mới hoặc nâng cấp, mở rộng công trình trong lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành của pháp luật;          Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất và dịch vụ có liên quan trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, công trình kỹ thuật hạ tầng, công trình dân dụng, công nghiệp và các lĩnh vực khác có liên quan cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu hoặc các nhiệm vụ, dự án do Nhà nước đặt hàng hoặc giao cho Trung tâm làm chủ đầu tư theo đúng quy định hiện hành Nhà nước, bao gồm:
          a) Công tác tư vấn:

          - Khoan khảo sát, thăm dò, khai thác và các hoạt động tư vấn khác liên quan đến lĩnh vực địa chất thủy văn, địa chất công trình; khảo sát địa hình;

          - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, hồ sơ thiết kế - dự toán; giám sát thi công; công tác đấu thầu; quản lý dự án đầu tư xây dựng; định giá;

          - Lập đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng, xin cấp phép khai thác nước dưới đất, nước mặt, nước biển; lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước; lập kế hoạch, đề án bảo vệ môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

          - Thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ, kỹ thuật, công tác tư vấn khác liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình, sản xuất-cung cấp nước, tài nguyên nước và môi trường phù hợp với năng lực của Trung tâm và các quy định của pháp luật.

          b) Công tác thi công xây lắp: Thi công, sửa chữa các loại công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, dân dụng, công nghiệp phù hợp với năng lực của Trung tâm và quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

          c) Thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch vụ khác, bao gồm:

          - Sản xuất, cung cấp nước sạch, nước đóng chai và các sản phẩm có liên quan đến nước uống, nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất;

          - Cung ứng vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho công việc thi công xây dựng mới và duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các loại công trình;

          - Đào tạo, huấn luyện về công tác quản lý vận hành các công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; công tác truyền thông, vận động cộng đồng trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

          - Nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao các ứng dụng về tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, công nghệ thông tin trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các lĩnh vực có liên quan;

          - Thực hiện thử nghiệm chất lượng nước phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt và các nhu cầu khác theo quy định pháp luật;          Tổ chức điều tra, thu thập, sử dụng cơ sở dữ liệu về nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;