Kế hoạch tăng cường năng lực chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tỉnh Bình Thuận năm 2018.

          Cập nhật ngày 20/10/2018
          Ngày 08/8/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch tăng cường năng lực Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tỉnh Bình Thuận năm 2018 (Kế hoạch số 52/KH-SNN ngày 08/8/2018) với tổng kính phí thực hiện là 430.940.000 đồng. Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tại tỉnh Bình Thuận.

          Theo đó Kế hoạch gồm 3 nội dung là: “cấp nước nông thôn”, “cấp nước và vệ sinh trường học”, “vệ sinh nông thôn” và được triển khai thực hiện trong ba ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo.

          Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phân công thực hiện hoạt động tăng cường năng lực về “cấp nước nông thôn”, với kinh phí thực hiện là 200 triệu đồng; bao gồm:

          - Đào tạo nâng cao năng lực quản lý - vận hành công trình cấp nước tập trung cho đội ngũ nhân viên vận hành;

          - Truyền thông nâng cao kiến thức về nước sạch cho cộng đồng dân cư, từ đó khuyến khích, vận động các hộ gia đình tham gia đấu nối và sử dụng bền vững nước sạch;

          Ngành Giáo dục và Đào tạo được phân công thực hiện hoạt động tăng cường năng lực về “cấp nước và vệ sinh trường học”, với kinh phí là 60 triệu đồng; bao gồm:

          - Cung cấp trang thiết bị rửa tay, xà phòng, vệ sinh cho trường học;

          - Xây dựng chuỗi cung ứng vật tư giá rẻ cho trường học;

          - Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn áp dụng các công nghệ đã được công nhận trong xây dựng các công trình cấp nước, nhà tiêu đạt tiêu chuẩn vệ sinh;

          - Tăng cường truyền thông thay đổi hành vi, thúc đẩy vệ sinh.

          Ngành Y tế được phân công thực hiện hoạt động tăng cường năng lực về “vệ sinh nông thôn”, với kinh phí là 170,94 triệu đồng; bao gồm:

          - Tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh;

          - Xây dựng và triển khai Chương trình vận động chính sách cấp tỉnh;

          - Thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá.

          Trong những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc cải thiện điều kiện về nước sạch và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình hình hạn hán thường xảy ra nghiêm trọng kéo dài, gây cạn kiệt nguồn nước thô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình cấp nước cho người dân. Vì vậy, Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện có kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới đến năm 2020 tại tỉnh Bình Thuận.- Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Bình Thuận được triển khai thực hiện từ năm 2016-2021.

- Mục tiêu chung của Chương trình:

+ Cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân;

+ Cải thiện vệ sinh môi trường;

+ Tăng cường tiếp cận bền vững nước sạch và vệ sinh nông thôn tại các xã thuộc Chương trình.

- Mục tiêu cụ thể của Chương trình về cấp nước tại tỉnh Bình Thuận: Sau khi kết thúc Chương trình, hoàn thành đầu tư các công trình cấp nước tập trung và số đấu nối cấp nước tăng tối thiểu 11.900 đấu nối.

- Chương trình gồm 3 hợp phần chính là: Cấp nước nông thôn; Vệ sinh nông thôn và Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá dự án; trong đó, Kế hoạch tăng cường năng lực thuộc Hợp phần 3 của Chương trình.Tin bài: Khánh Nhân.