Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016.

          Cập nhật ngày 01/6/2016
          BT- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016.

          Để thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2016 với chủ đề “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”, Ngày Đại dương thế giới (8/6) với chủ đề “Đại dương là sự sống, là sức khỏe của con người” và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8/6/2016) với chủ đề “Vì một Hành tinh xanh”; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường; ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã đã và đang làm suy kiệt tài nguyên đa dạng sinh học, đe dọa sự sống còn của các loài động vật trên thế giới. Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Hội nghị lần thứ 7) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Công ước về Đa dạng sinh học (CBD) và Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES); Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Luật Đa dạng sinh học; Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật Biển Việt Nam; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015...

          Sáng 5/6/2016, toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ mít-tinh, diễu hành và ra quân xuống đường thu gom rác; khơi thông cống rãnh; trồng cây xanh; tuyên truyền vận động nhân dân ý thức bảo vệ môi trường, biển và hải đảo… Giao UBND huyện Phú Quý chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan tổ chức lễ mít-tinh cấp tỉnh tại huyện Phú Quý vào sáng 5/6/2016 nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016.
Trích nguồn: Báo Bình Thuận.

Website: http://baobinhthuan.com.vn