Ban quản lý dự án lĩnh vực nước Tỉnh Bình Thuận.
Letter Of Invitation.

Request for proposal of services.(Binh Thuan water sector project)