Giới Thiệu.


       TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH BÌNH THUẬN

   - Địa chỉ: Số 61, đường Cao Thắng, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
   - Điện thoại:  0252.3834484 Hành chính
                           0252.3834485 Quản lý Cấp nước
   - Fax:              
   - Website:       nuocnongthonbinhthuan.vn
   - Email:          ttn@snnptnt.binhthuan.gov.vn
   - Giám đốc:   TRẦN VĂN LIÊM
Chức năng nhiệm vụ được giao:

Đơn vị được thành lập từ tháng 01/1987 với tên gọi: Chương trình Nước/ UNICEF. Tháng 10/1991 đổi tên là Chương trình Nước sinh hoạt Nông thôn tỉnh Bình Thuận. Tháng 07/1997 đổi tên là Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Nông thôn tỉnh Bình Thuận.
Ngày 23/03/2009, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số: 845/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Nước Sinh họat và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận thành Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận.
Ngày 26/10/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định số 2006/QĐ-SNN về việc ban hành bản Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận.

   Quyết định số 2008/QĐ-SNN ngày 26/10/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận. (Tải về)

Phương thức hoạt động:

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức, nhân sự:

Cơ cấu tổ chức:

       + Ban Giám đốc
       + Phòng Kế hoạch - Tài chính
       + Phòng Tổng Hợp - Tổ chức - Hành chính
       + Phòng Quản lý kỹ thuật và Xây dựng công trình    
       + Phòng Quản lý Cấp nước (Bao gồm 3 Trạm Cấp nước Khu vực và 16 Cụm cấp nước/Hệ thống nước trực thuộc)
       + Đội Thi công
   
Trình độ chuyên môn:

       + Thạc sỹ: 3,5 %
       + Đại học: 53,7%
       + Cao đẳng: 10%
       + Trung cấp: 14,8%
       + Công nhân kỹ thuật, phục vụ : 18%
Tổ chức Đảng và các Đoàn thể:

       + Đảng bộ bộ phận Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

       + Tổ chức đoàn thể

         - Công đoàn cơ sở (gồm 05 Tổ công đoàn) trực thuộc Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

         - Chi đoàn Thanh niên trực thuộc Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.