Văn bản cần biết
Hướng dẫn thực hiện nguồn vốn Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015 .
Hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2015.
Văn bản 1244 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục tình hình thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn tại huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc và Hàm Tân.
Văn bản 3252 Quyết định về việc kiện toàn Ban điều hành chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận
TT 54_2013_Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
VB17_CT_UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh.
VB11_2013_QĐ_UBND Quyết định về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá nước sạch đối với các hệ thống nước nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý.
VB 311-TB-VP Chinh Phu- Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị trực tuyến về nước sạch ngày 24/7/2014.
VB 2890-QD-BDH CTMTQG NS va VSMTNT - QĐ ban hành Quy chế hoạt động của ban điều hành chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường 2012-2015.
VB_3837-KH-UBND Kế hoạch triển khai bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường.