CHI TIẾT QUY HOẠCH TỔNG THỂ CẤP NƯỚC NÔNG THÔN TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2020

         


Bản đồ hành chính Tỉnh Bình ThuậnThuyết Minh Đồ Án
Label
Phụ Lục
Label
Phần phụ lục và bản đồ
Phụ lục 1 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ
Phụ lục 2.1 Bảng số liệu điều tra hộ nghèo Tỉnh Bình Thuận
Phụ lục 2.2 Thông số kỹ thuật các công trình hồ chứa
Phụ lục 2.3 Tổng hợp hiện trạng các trạm bơm điện trên địa bàn Tỉnh
Phụ lục 3.1 Tổng hợp số liệu cấp nước hộ gia đình khu vực nông thôn toàn Tỉnh năm 2011
Phụ lục 3.2 Số liệu điều tra bộ chỉ số năm 2011
Phụ lục 3.3 Thông tin các công trình cấp nước nông thôn hiện có
Phụ lục 3.4 Danh mục các công trình cấp nước nông thôn đang chuẩn bị đầu tư
Phụ lục 3.5 Kết quả thực hiện mục tiêu cấp nước giai đoạn 2006-2011
Phụ lục 3.6 Kết quả thực hiện các nguồn vốn giai đoạn 2006-2011
Phụ lục 4.1 Dự báo phát triển các khu, cụm công nghiệp
Phụ lục 4.2 Nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt đến năm 2020
Phụ lục 5.1 Cân đối nhu cầu dùng nước sạch từ các hệ thống cấp nước đến năm 2015 và 2020
Phụ lục 5.2 Kết quả xét nghiệm nước
Phụ lục 5.3 Tiêu chuẩn chất lượng nước
Phụ lục 5.4 Bản vẽ định hình các công trình cấp nước phân tán và tập trung
Phụ lục 5.4.1 Giếng đào
Phụ lục 5.4.2 Giếng Khoan và bơm điện
Phụ lục 5.4.3 Bể lọc chậm
Phụ lục 5.4.4 Sơ đồ công nghệ xử lý nước mặt
Phụ lục 5.4.5 Sơ đồ công nghệ xử lý nước ngầm
Phụ lục 5.5 Bảng tính nhu cầu vốn đầu tư CTCN phân tán
Phụ lục 5.6 Tổng hợp kinh phí đầu tư HTN (chưa trượt giá)
Phụ lục 5.7 Bảng tổng hợp nhu cầu và kinh phí lắp đặt ống nhánh
Phụ lục 5.8 Bảng tổng hợp kinh phí đầu tư hệ thống nước đến năm 2020(có trượt giá)
Phụ lục 5.9 Danh mục công trình hệ thống nước kêu gọi đầu tư
Phụ lục 5.10 Bảng dự toán chi phí lắp đặt thuỷ kế
Phụ lục 5.11 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2013
Phụ lục 5.12 Khái toán giá trị xây lắp 1 km đường ống
Phụ lục 5.13 Vốn thanh toán nợ
Phụ lục M2 QĐ366 Phê duyệt CTMTQG nước sạch vệ sinh môi trường giai đoạn 2012 - 2015
Phụ lục M3 QĐ167 của UBND Tỉnh Bình Thuận
Phụ lục M3 QĐ1086 phê duyệt đề cương nhiệm vụ quy hoạch cấp nước nông thôn tỉnh Bình Thuận đến 2020
Phụ lục M4 UBND huyện Bắc Bình - góp ý dự thảo đề án quy hoạch cấp nước nông thôn 2020
Phụ lục M4 UBND huyện Đức Linh - góp ý dự thảo đề án quy hoạch cấp nước nông thôn 2020
Thông báo kết quả cuộc họp góp ý dự thảo đồ án quy hoạch tổng thể cấp nước sạch nông thôn toàn tỉnh đến năm 2020
Báo cáo phản biện đề án quy hoạch tổng thể cấp nước nông thôn toàn tỉnh đến năm 2020
Báo cáo giải trình ý kiến phản biện đề án quy hoạch tổng thể cấp nước nông thôn toàn tỉnh đến năm 2020