Định hướng phát triển.
   (Theo báo cáo số 562/BC-TTN-KH ngày 05/8/2009)
Định hướng đến 2010 và tầm nhìn 2020:

Đạt các mục tiêu cơ bản về cấp nước và vệ sinh nông thôn của CTMTQG, và Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ. Mục tiêu đến năm 2010 đạt 90% dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó phấn đấu đạt khoảng 40% dân số nông thôn được sử dụng nước từ các HTN và có gần 20% số hộ lắp đặt thủy kế vào nhà (năm 2020 dự kiến là 70% và 50%).

Tăng cường công tác thông tin - giáo dục truyền thông, thực hiện phương châm xã hội hóa trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông thôn.

Tranh thủ và huy động vốn đầu tư cho Chương trình từ nhiều nguồn.

Đảm bảo việc duy trì hoạt động thường xuyên, bền vững của các công trình hệ thống cấp nước đã đầu tư và ngày càng được nâng cấp mở rộng đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước của công cộng.

Hạ giá thành cấp nước đảm bảo chất lượng nước cấp từ các HTN nông htôn đạt tiêu chuẩn nước sạch.

Hình thành các trạm/ chi nhánh cấp nước khu vực có qui mô huyện hoặc tương đương.

Tập trung quản lý tòan bộ các HTN nông thôn trên địa bàn toàn Tỉnh.

Xây dựng lực lượng CBVC mạnh về số lượng và tính đoàn kết, vững về chuyên môn đủ khả năng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ. Xây dựng Trung tâm thành 1 “thương hiệu”, ứng dụng các hoạt động maketing trong lĩnh vực cấp nước nông thôn.

Chú trọng việc ứng dụng các tiến bộ của khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

Phấn đấu đưa hoạt động cấp nước nông thôn ở Bình Thuận tiệm cận với cấp nước đô thị (cả về qui mô hoạt động và năng lực quản trị). Chuyển Trung tâm thành đơn vị hoạt động theo Luật doanh nghiệp (khi có đủ điều kiện cần thiết).