Thông báo về việc thực hiện công tác ghi chỉ số thủy kế và thanh toán tiền sử dụng nước.