Thông báo về việc thực hiện công tác ghi chỉ số thủy kế và thanh toán tiền sử dụng nước

 

Thực hiện kế hoạch kết nghĩa tại xã Phan Sơn năm 2022.

Căn cứ Kế hoạch số 1800/KH-TTN ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm về việc phối hợp thực hiện công tác kết nghĩa xã Phan Sơn năm 2022. Công đoàn Cơ sở phối hợp với Chi đoàn thanh niên Trung tâm Nước sạch và VSMTNT...